Lintas.Me - Kumpulan Ringkasan Berita Unik Terkini

litter16pull

Posadzka przemys³owa cechuje siê kowalnoœci¹, ³atwoœci¹ wykonania, oryginalnoœci¹; du¿¹ odpornoœci¹ na œcieranie mechaniczne, jest antypoœlizgowa, ³atwa w utrzymaniu czystoœci – posadzka epoksydowo-kwarcowa; nie nasi¹ka wod¹, jest odporna na rozpuszczalniki – epoksydowo-kwarcowa samorozlewna; niezwykle elastyczna wyposa¿ona w miedzian¹ siatkê odprowadzaj¹c¹ ³adunki elektryczne, odporna na uderzenia – epoksydowo-kwarcowa elektrostatyczna; zabezpiecza nim pyleniem, wsi¹kaniem wody natomiast produktów ropopochodnych – epoksydowa cienkowarstwowa od chwili 0,3 mm do max 3 mm. Wszelkie spadki, zag³êbienia, zjazdy oraz podjazdy musz¹ stanowiæ uwzglêdnione konstrukcyjnie na stropie fundamentowym albo miêdzykondygnacyjnym. Panele podłogowe Transport paneli podłogowych Transport paneli podłogowych Transport paneli podłogowych Panele podłogowe Tanie panele podłogowe